کانال

نوامبر 11, 2015

در باب کانال تلگرام

پیش نوشت: یک امیری درون من هست که کارش مقاومت کردن در برابر یکسری مسائله. این مقاومت درون معمولا در برابر پدیده‌های جدید دست به سینه می‌ایسته […]