مهسا

دسامبر 8, 2014

همیشگی‌های زندگی را باور نکن!

بهمن! ازم خواستی در زمان مناسبی با مهسا صحبت کنم. شاید هیچ‌وقت و هرگز کسی این‌گونه روبرویم نایستاده بود و این‌گونه به‌خودم نگفته بود که به […]