مسیر

آوریل 6, 2013

آیا شما پیله بسته‌اید؟

پیله بستن اثر Otto Geberzahn در تعطیلات با یکی از اقوام در مورد شرایط کاری‌اش گپ می‌زدیم و داشت به من می‌گفت که مدتی است از نظر خودش کار خاصی نکرده. یک دفتر پر از طرح و ایده‌دارد و کلی ترس. می‌داند آینده مطلوبش به چه‌شکل است اما مدتی است که دچار سکون شده. در کلاس‌ها و در مشاوره‌ها با این موضوع زیاد برخورد می‌کنم و افراد مشابه را زیاد می‌بینم. دلایل این‌که چرا چنین موقعیتی شکل می‌گیرد و چطور می‌توان از این موقعیت خارج شد برای هر شخص متفاوت است.
آوریل 6, 2013

آیا شما پیله بسته‌اید؟

پیله بستن اثر Otto Geberzahn در تعطیلات با یکی از اقوام در مورد شرایط کاری‌اش گپ می‌زدیم و داشت به من می‌گفت که مدتی است از نظر خودش کار خاصی نکرده. یک دفتر پر از طرح و ایده‌دارد و کلی ترس. می‌داند آینده مطلوبش به چه‌شکل است اما مدتی است که دچار سکون شده. در کلاس‌ها و در مشاوره‌ها با این موضوع زیاد برخورد می‌کنم و افراد مشابه را زیاد می‌بینم. دلایل این‌که چرا چنین موقعیتی شکل می‌گیرد و چطور می‌توان از این موقعیت خارج شد برای هر شخص متفاوت است.