مارتین سلیگمن

جولای 9, 2016

شکوفایی چیست و چرا توجه به ارکان شکوفایی مهم است؟

مارتین سلیگمن روانشناس برجسته و خالق مفهوم روانشناسی مثبت‌نگر در کتاب شکوفایی خود مدلی را ارائه می‌دهد که با استفاده از این مدل یک فرد می‌تواند […]