زمین

آوریل 22, 2012

من زمین را دوست دارم

کفش‌های خود را از پای در میاورید. چشم‌هایتان را می‌بندید و شروع می‌کنید به قدم زدن در کنار ساحل. با چشمان بسته به صدای موج‌های دریا گوش می‌کنید. انگار که درون شما شده باشد یک دریا، یک اقیانوس. کف پاهای شما نم روی ماسه‌های نرم را حس می‌کند. گوش‌ماهی‌های کوچک و سنگ‌های صیغلی زیر پای شما در ماسه‌ها فرو می‌روند. نسیم می‌وزد و شما در موقعیتی استثنایی قرار می‌گیرید انگار که خودتان تبدیل شده‌اید به بخشی از این طبیعت که در جای درست خود قرار گرفته. یک قدم دیگر برمی‌دارید و به ناگاه سوزشی شدید در کف پای خود احساس می‌کنید.