رقابت

آوریل 22, 2013

رقابت می‌کنم پس هستم

آدم‌ها ویژگی‌های متفاوتی دارند و همین تفاوت‌هاست که باعث بوجود آمدن مفاهیم مختلف، تکنولوژی‌های متفاوت و فضاهای گوناگون در دنیا شده است. این‌که هرکسی دنیا و اتفاق‌های آن را با عینک خود می‌بیند و برداشت‌های خود را دارد باعث می‌شود که اتفاق‌های گوناگون هر روز در دنیا شکل بگیرد. خصلت‌ها و ویژگی‌هایی که ما داریم باعث می‌شود که این تفاوت‌ها شکل بگیرد. در واقع نگاه متفاوت به رویدادهای مشترک به‌دلیل تفاوت‌های خود ماست. تمام خصلت‌ها و ویژگی‌های ما در حالت عادی خنثی هستند و در موقعیت‌های مختلف است که کارکرد خوب یا بد پیدا می‌کنند. مثلا درون‌گرا یا برون‌گرا بودن شاید به‌خودی خود مثبت و منفی نباشد. این‌که درون‌گرایی یا برون‌گرایی در چه شرایطی بروز کند به آن ویژگی تعریف خوب یا بد می‌دهد. اما برخی از این ویژگی‌ها به‌دلیل بروز بیرونی‌اش ممکن است که تصویر و احساس خوشایندی را به دیگران منتقل نکند و از طرف دیگران درست درک نشود.
آوریل 22, 2013

رقابت می‌کنم پس هستم

آدم‌ها ویژگی‌های متفاوتی دارند و همین تفاوت‌هاست که باعث بوجود آمدن مفاهیم مختلف، تکنولوژی‌های متفاوت و فضاهای گوناگون در دنیا شده است. این‌که هرکسی دنیا و اتفاق‌های آن را با عینک خود می‌بیند و برداشت‌های خود را دارد باعث می‌شود که اتفاق‌های گوناگون هر روز در دنیا شکل بگیرد. خصلت‌ها و ویژگی‌هایی که ما داریم باعث می‌شود که این تفاوت‌ها شکل بگیرد. در واقع نگاه متفاوت به رویدادهای مشترک به‌دلیل تفاوت‌های خود ماست. تمام خصلت‌ها و ویژگی‌های ما در حالت عادی خنثی هستند و در موقعیت‌های مختلف است که کارکرد خوب یا بد پیدا می‌کنند. مثلا درون‌گرا یا برون‌گرا بودن شاید به‌خودی خود مثبت و منفی نباشد. این‌که درون‌گرایی یا برون‌گرایی در چه شرایطی بروز کند به آن ویژگی تعریف خوب یا بد می‌دهد. اما برخی از این ویژگی‌ها به‌دلیل بروز بیرونی‌اش ممکن است که تصویر و احساس خوشایندی را به دیگران منتقل نکند و از طرف دیگران درست درک نشود.