خلوت

اکتبر 2, 2013

تفاوت تنهایی و تنهایی

در انگلیسی بین دو کلمه loneliness و solitude تفاوت هست که در فارسی هردو به تنهایی ترجمه می‌شود اما بین هرکدام از این تنهایی‌ها تفاوت بسیار […]