جنگ

آگوست 30, 2014

اینجا خاک برای رویش رویا حاصل‌خیز نیست

کم پیش میاد تلویزیون ببینم. اما اونشب خسته بودم و کنترل را دردست گرفتم و بی‌هدف کانال‌ها را بالا و پایین کردم. از چند روز قبل […]