تفکر نقادانه

فوریه 28, 2016

تفکر نقادانه و تفکر امکان محور (چگونه از خوب به عالی برویم)

تفکر انتقادی و نتایج آن شکی نیست که ترس‌ها و قدرت کشف تهدیدها توسط انسان باعث بقای او بر روی کره زمین شده است. در طول […]