تکرار جلسه اول دوره ترمیک شناخت توانایی‌ها – 24 آبان