تکرار جلسه اول دوره ترمیک شناخت توانایی‌ها – 23 آبان