برگزاری مجدد جلسه معارفه شناخت توانایی‌ها یکشنبه 14 اردیبهشت