گفتگو با شاهین طبری درباره برنامه خیریه-آموزشی آینده بهتر