کارگاه پلاتو: تجربه شناخت خود با استفاده از بازی‌ها و تمرین‌های تئاتر