در زندگی دردهایی هست که تو را به‌زندگی باز می‌گرداند