کوله‌پشتی کارآفرینی (2) – خود آگاهی و تیپ شخصیتی کارآفرین