مربی‌نامه (8) – یزد، دوره‌ی رهبری، پلاتو و داستان‌های دیگر