کوله‌پشتی بهشته بهامین عالمی از مزارشریف افغانستان