چگونه هنگام لغزش در زندگی، دوباره فرمان را به دست بگیریم؟