چرا از سال ۹۴ دوره‌ی شناخت توانایی‌ها را برگزار نکردم؟