هوا را از من بگیر گودر را نه یا “من را با اطلاعات خفه کن!”