همکاری ۵۵۰۰۰ نفر در اختتامیه المپیک زمستانی ونکوور