(۱۰) هر از گاهی به خودت یادآوری کن آش دهن‌سوزی نیستی!