مقایسه سیستم و هدف: تلاش مستمر از موفقیت موقتی مهم‌تر است