درباره سمینار ابزارها و تکنولوژی‌های جدید در قرن ۲۱