بحث و گفتگو: آیا خانمها در بحثها و فعالیتهای تخصصی، کمرنگ هستند؟ (۲)