بحث و گفتگو: آیا حرفه ای بودن به معنی رد شدن از سنتهاست؟